This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

PARTNERI OER-CRAFTS

DOMOV / PARTNERI

PARTNERI

crafts
Univerzita Komenského v Bratislave

Website: http://www.fm.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave je v súčasnosti najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku.  Jej vznik v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Počas jej doterajšej existencie získalo na nej akademické tituly desiatky tisícov absolventov a stala sa vskutku národnou univerzitou s významným medzinárodným uznaním. V súčasnosti na nej študuje približne 30 000 študentov v rôznych študijných odboroch a formách štúdia.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave je súčasťou najstaršej, najväčšej, a najprestížnejšej slovenskej univerzity.

Zámerom jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore manažment zabezpečovala takým spôsobom ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré pôsobia na zahraničných univerzitách.

Fakulta má najlepšie renomé medzi slovenskými manažérskymi a biznis školami. Už päťkrát (naposledy za r. 2013) ako jediná vysoká škola u nás zameraná vzdelávanie v oblasti biznisu a manažmentu, získala významné ocenenie Eduniversal agency ako Excellent Business School, ktorá je národne silná a má významné medzinárodné vzťahy. Fakulta sa profiluje ako významné centrum výskumu podnikania v národnom aj medzinárodnom kontexte.

Poslaním Fakulty managementu UK je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva  svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

V rámci prijatej stratégie fakulta deklaruje svoj zámer pokračovať v doterajšom vývoji a úspešnom pôsobení v študijnom odbore manažment a ako integrálna súčasť Univerzity Komenského prispievať k jej rozvoju ako „výskumnej univerzity“. Úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, spolu s rozvíjaním kontaktov s manažérskou praxou, vníma ako účinnú cestu k presadzovaniu trendov budovania znalostnej spoločnosti.

Orientácia fakulty na problematiku podnikania je inštitucionalizovaná v existencii katedry zameranej na podnikanie - Katedry stratégie a podnikania, ktorá je od roku 2011 národným koordinátorom a realizátorom projektu GEM, svetovo najrozsiahlejšej akademickej štúdie o podnikaní, ktorú tým priviedla po prvýkrát aj na Slovensko.  Pri katedre tiež pôsobí Poradenské a rozvojové centrum zamerané na rozvoj podnikateľských a poradenských zručností študentov a poskytovanie poradenstva a podpory pre podnikateľov. V rámci Univerzity Komenského sa ako jedno z prvých pracovísk usiluje o aplikáciu konceptu podnikateľskej univerzity (Entrepreneurial University). Katedra úzko spolupracuje so  Slovak Business Agency (bývalá Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), Združením mladých podnikateľov Slovenska a Univerzitou tretieho veku na rôznych projektoch zameraných na rozvoj podnikateľských zručností a riadenia mikrobiznisu.

Katedra stratégie a podnikania je aktívne zapojená do aktivít Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského. Univerzitný vedecký park je orientovaný na oblasti molekulárnej medicíny, enviro-medicíny a biotechnológií, ale to dáva priestor pre podnikateľské aktivity cez ich vedecko-podnikateľské inkubátory.  Takáto štruktúra je výsledkom organického ekosystému zahrňujúceho súkromný sektor a investičné fórum.

Oficiálna webstránka Fakulty managementu UK v Bratislave je www.fm.uniba.sk