This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

AKTUALITYOER-CRAFTS

DOMOV / AKTUALITY

AKTUALITY

crafts
ÚVODNÉ STRETNUTIE PROJEKTU ERASMUS PLUS OER-CRAFT
2015-10-20

Projekt OER-CRAFT bol vybraný v rámci poslednej (a druhej) výzvy na podávanie projektov Erasmus+(nový program Európskej únie zameraný na podporu vzdelávania, tréningu, mládeže a športu, v súlade so stratégiou Európa 2020, ktorý prebieha v období rokov 2014-2020) v rámci tzv. K?ú?ovej akcie 2 (KA2), pod-akcie „Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže“. Projekt odštartoval úvodným stretnutím 16. a 17. septembra 2015. Hlavným koordinátorom projektu OER-CRAFT je Univerzita v Malage (UMA), Španielsko. Doh?ad nad projektom má prof. Dr. Ana M. Castillo Clavero (profesorka na Fakulte podnikania a ekonómie, Katedra ekonómie a podnikového manažmentu). Projekt je riadený tamojšou Kanceláriou pre medzinárodné vz?ahy a spoluprácu, pôsobiacou pod Prorektorátom pre komunikáciu a medzinárodné záležitosti. Projekt bude trva? dva roky (01/09/2015-31/08/2017) a bude riešený partnerskými inštitúciami, organizáciami a združeniami zo šiestich európskych krajín, ktoré majú rozsiahle skúsenosti s projektmi financovanými z EÚ: Univerzita Komenského v Bratislave, SK; IDP sas di Giancarlo Costantino (Taliansky rozvojový partneri), IT; Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, BE; Internet Web Solutions S.L., ES; Emporiko kai Viomichaniko Epimelitirio Pafou, CY; Asociatia EDUNET, RO; Asoc. de Mujeres Empresarias y Profesionales de Malaga, ES.

Hlavným cie?om projektu je vytvorenie otvorenej online vzdelávacej platformy (OER = open educational resources) obsahujúcej súbor osved?ených postupov a rád podporujúcich vznik a rozvoj mikro-podnikov (vrátane aktivít realizovaných jedinou osobou) v oblasti ru?ne vyrábaných výrobkov a umeleckých remesiel (napr. textil, keramika, šperky a pod.). Zameriava sa sú?asných aj budúcich podnikate?ov z vidieckych regiónov jednotlivých zapojených európskych krajín, ktorým ?asto k rozbehnutiu vlastného podnikania a plnému využitiu jeho potenciálu chýbajú osved?ené postupy a potrebné rady. Cie?om projektu je podpori? ich, aby svoje výrobky presadzovali nielen na tradi?ných lokálnych troch, ale aj na národnej/európskej alebo dokonca aj na medzinárodnej úrovni.

Úvodné stretnutie sa konalo na Univerzite v Malage v rokovacej miestnosti budovy Aulario-V (Rosa Galvez), kde sídli Kancelária pre medzinárodné vz?ahy a spoluprácu. Toto stretnutie malo za hlavný cie? vytvori? základy projektového manažmentu a organizácie vrátane všetkých jeho k?ú?ových aspektov (administrácia, finan?né riadenie, komunikácia, propagácia, šírenie, výstupy v oblasti duševného vlastníctva, kvalita, udržate?nos?, at?.). Všetky naplánované body programu boli prejdené a úspešne vyriešené. Okrem riešenia spomínaných technických otázok sa ú?astníci mohli zú?astni? prehliadky mesta.

Ako vítaný doplnok k svojim hlavným cie?om, projekt sa zameriava na vytvorenie súdržnej a dlhodobej siete tvorenej k?ú?ovými (vonkajšími) zainteresovanými subjektmi, ktoré môžu výrazným spôsobom prispieva? k udržiavaniu, podpore a ?alšiemu šíreniu dosiahnutých výsledkov a úspechov tak po?as životnosti projektu ako aj nad jej rámec. Tým sa vytvorí konsolidované "jadro" dôveryhodných partnerov, ktorí sa môžu ?ahko sformova? a zapoji? do nových iniciatív a projektov v blízkej budúcnosti.