This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +


ZÁKLADNÉ PRÁVNE & REGULAČNÉ ZÁLEŽITOSTI

Objavte naše kurzy Základných právnych a regulačných náležitostí súviasiacich s preniknutím na jednotný trh EÚ

   +

IKT PRE INTERNACIONALIZÁCIU

Objavte naše kurzy o IKT (informačných a komunikačných technológiach) a využití IKT nástrojov pre konkurencieschopnosť / internacionalizáciu.

   +

MARKET ANALYSIS

ANALÝZA TRHU

Objavte naše kurzy o základoch analýzy trhu pre dosiahnutie konkurencieschopnosti / internacionalizáciu.

   +

BRANDING AND COMMUNICATION

BRANDING A KOMUNIKÁCIA

Objavte naše kurzy Základných právnych a regulačných náležitostí súviasiacich s preniknutím na jednotný trh EÚ

   +

PROJEKT OER CRAFT

OER-CRAFT si kladie za cieľ riešiť kapacitné a tréningové potreby mikropodnikov v rámci EÚ vedúce k udržaniu ich konkurencieschopnosti pre zvýšenie ich rastu a zamestnanosti. Neexistuje žiadna EÚ definícia „remeselných podnikov“. Odvetvie umeleckých remesiel a hand-made výrobkov je veľmi rôznorodé a pokrýva celý rad rôznych remesiel a profesií. Nakoľko sú charakteristiky týchto remeselných podnikov veľmi podobné mikropodnikom, sú zaraďované do tejto kategórie.

Ústrednou myšlienkou projektu OER-CRAFT je vyvinúť a nasadiť otvorenú on-line vzdelávaciu platformu (OER = open educational resources) so široko prístupným tréningovým obsahom, zmeranú na mikro a remeselné podniky, ktorá by podporila ich prístup na jednotný trh EÚ a využitie možností trhu celej EÚ, čo môže viesť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. Táto koncepcia podporuje rast a zamestnanosť prostredníctvom využitia nevyužitých príležitostí EÚ ako aj podporou zapojenia sa do jednotného trhu EÚ.

Projekt OER-CRAFT rieši tieto špecifické potreby a priority, ktoré zodpovedajú takto stanoveným politikám. Okrem toho sa projekt zameriava na špecifické stratégie EÚ pre podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu EÚ2020.

Čítaj viac
Network

HODNOTENIE

Pozri si literatúru vzťahujúcu sa k projektu OER-CRAFT, ktorý si kladie za cieľ riešiť kapacitné a tréningové potreby mikropodnikov v rámci EÚ.

    +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

Objavte terminológiu v našom Slovníku pojmov konkurencieschopnosti / internacionalizácie.

   +